Verzenden

€0,- vanaf €150,-

 
Bespan-
service
My cart
Tel: 06-22399260
Categorieën
Zoeken
Template Settings

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tennissupplies.nl

 

1. Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van Tennissupplies.nl (hierna te noemen Tennissupplies) en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke goedkeuring door Tennissupplies worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Een koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order via de Tennissupplies website; www.tennissupplies.nl.
De orderbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een PDF-bestand die de klant per email wordt toegestuurd. Indien u in deze orderbevestiging een foutief besteld product ziet dient u direct contact met ons op te nemen zodat wij dit voor u kunnen aanpassen.
Fouten en vergissingen komen anders geheel voor risico en rekening van de koper.

Alle aanbiedingen van Tennissupplies zijn vrijblijvend en Tennissupplies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tennissupplies.
Tennissupplies is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tennissupplies dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Tennissupplies is niet verantwoordelijk voor type- of andere fouten op haar website.

3. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief 21% BTW en in Euro tenzij anders vermeld, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4. Betaling

Betaling kan geschieden middels iDeal of Paypal, danwel voorruit per bank.
Mislukt een betaling met iDeal of paypal, dan wordt via de website de mogelijkheid geboden om op andere wijze te betalen. De bestelling wordt pas verwerkt indien de betaling met Ideal of paypal is geslaagd, of gekozen is voor voorruitbetaling per bank. Indien wij binnen drie weken nog geen betaling hebben ontvangen beschouwen wij uw bestelling als niet gedaan. U kunt dan de artikelen opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijzen.

5. Levertermijn

Nederland:
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 dagen verstuurd na ontvangen betaling.
Bezorging vindt doorgaans plaats binnen 2 dagen na versturing.

Europa:
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 dagen verstuurd na ontvangen betaling.
Bezorging vindt doorgaans plaats binnen 8 dagen na versturing.

Rest van de wereld:
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 dagen verstuurd na ontvangen betaling.
Bezorging vindt doorgaans plaats binnen 15 dagen na versturing.

Door Tennissupplies opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Indien een artikel niet op voorraad is nemen we contact met u op.

In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Tennissupplies zich ten aller tijden het recht voor om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar produkt qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.

Bij niet-tijdige levering dient u contact met ons op te nemen.

Na overschrijding van een levertijd van meer dan dertig dagen hebben zowel Tennissupplies als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

Het staat Tennissupplies vrij om de bestelling in meerdere delen te leveren om een langere wachttijd te voorkomen. De kosten die in deze gemaakt worden zijn altijd voor rekening van Tennissupplies.nl.

6. Ruiling

Alle artikelen kunnen - mits ONGEBRUIKT - binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild danwel kan de koop worden ontbonden. U dient dan uw factuur samen met het artikel naar ons gefrankeerd terug te sturen.

Op het factuur dient u te vermelden:
- Datum van ontvangst
- Reden van terugsturing
- Of u een ander product wenst of uw geld terug
- De benodigde rekening-informatie voor de restitutie van het betaalde bedrag (welke in ieder geval binnen 2 weken plaats zal vinden).

In de volgende situaties kan er niet geruild worden:
- Het artikel is gebruikt: een racket waarmee is gespeeld kan dus niet worden geruild!!
- Kleding is gedragen, gewassen en/of beschadigd
- Goederen om hygienische redenen (make-up, kousen, lingerie, etc)
- U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
- U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
- Artikel is niet compleet

7. Productiefouten

Zijn er aantoonbare productiefouten aan een artikel (of hebben wij u iets verkeerds toegezonden) neem dan binnen 14 dagen na ontvangst contact met ons op.

Na ontvangst van de artikelen altijd even controleren. Daar wij veel producten leveren die volledig bestaan uit handwerk, kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

U dient vervolgens uw factuur samen met het artikel naar ons gefrankeerd terug te sturen (deze verzendkosten worden door Tennissupplies vergoed. Let op: Dit geldt alleen als er iets mis is met het artikel buiten uw schuld om).

Op het factuur dient u te vermelden:
- Datum van ontvangst
- Reden van terugsturing
- Of u een vervangend product wenst of uw geld terug
- De benodigde rekening-informatie voor de restitutie van het betaalde bedrag (welke in ieder geval binnen 2 weken plaats zal vinden).

Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. U kunt onze klantenservice bereiken via het volgende e-mail adres: Infor@tennissupplies.nl.

8. Verzending / verzendkosten

Verzendingen geschieden voor risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Bij het afrekenen op de website worden de verzendkosten vermeld. Deze kosten worden berekend op grond van gewicht en regio. Hierdoor kan het voorkomen dat verzendkosten achteraf worden aangepast. In dat geval neemt Tennissupplies altijd contact met u op, en kunt u nog altijd de koopovereenkomst ontbinden.

Tennissupplies is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De kosten die in deze gemaakt worden zijn altijd voor rekening van Tennissupplies.

Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze artikelen betreft, over op de koper.

9. Wet op de privacy

Wij zullen nooit gegevens uit ons klantenbestand aan derden overdragen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In onze beveiligde database houden wij de volgende gegevens van u bij:
- Naam en adres
- E-mail adres
- Telefoonnummer
- Bestelgegevens

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor afhandeling van de bestelling en voor correspondentie doeleinden m.b.t. gedane bestellingen en betalingsafhandelingen. Reclame voor Tennissupplies (onze nieuwsbrief) ontvangt u alleen mits u zich daar uitdrukkelijk voor heeft aangemeld op de website.

Wilt u volledig verwijderd worden uit ons bestand neem dan contact met ons op.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tennissupplies in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tennissupplies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tennissupplies kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Tennissupplies in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Tennissupplies niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Tennissupplies. De klant vrijwaart Tennissupplies te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Tennissupplies blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Tennissupplies de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Tennissupplies ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12. Overige bepalingen

Wanneer door Tennissupplies gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tennissupplies deze voorwaarden soepel toepast.

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Voor wat betreft zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden kunt u contact opnemen met Tennissupplies.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

© Tennissupplies.nl, 2012.